Skip to content

Privacy Policy

นโยบายการเป็นส่วนตัว

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ www.pickaboxpack.com บริษัท พิค อะ บ็อกซ์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซด์ดังกล่าว ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านและผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.pickaboxpack.com

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.pickaboxpack.com เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงค้นหาสินค้าและใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ และหากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ info@pickaboxpack.com

เมื่อท่านดำเนินขอเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านยอมรับและตกลงที่จะให้ข้อมูลของท่านแก่เว็บไซต์ บริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  • ชื่อ – นามสกุล
  • ที่อยู่
  • อีเมล และเบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์ www.pickaboxpack.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานทางธุรกิจ และบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของเว็บไซต์บริษัทฯ

 • วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
 • ประเภทของการสืบค้น
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.pickaboxpack.com อาจตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการต่างๆ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมถึงอาจใช้ระบบ”คุกกี้”(cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะติดตั้ง”คุกกี้”บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
 • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าชม
 • หน้าเว็บใน pickaboxpack.com ที่เข้าเยี่ยมชม
 • วันและเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่ค้นหาภายในเว็บไซต์
 • สถิติต่างๆ

นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมล ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน เพื่อการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อสงสัยนั้นๆ จะได้รับการแก้ไข

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทํางานของเว็บไซต์ www.pickaboxpack.com ของบริษัทฯ นั้น ท่านยอมรับและตกลงว่า บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเป็นสำคัญ เว็บไซต์ www.pickaboxpack.com จะไม่ส่งต่อ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นหรือองค์กรอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่

 • ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ
 • ข้อมูลที่ส่งต่อนั้น เป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ เช่น ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ www.pickaboxpack.com อาจทำความตกลงกับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) เพื่อดูแลรักษาและพัฒนาระบบของบริษัทฯ และเพื่อการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์บริษัทฯ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน และจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ รวมถึงยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เหล่านั้นเป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น

อนึ่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการบนเว็บไซต์ www.pickaboxpack.com ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนําข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ หรือมีลักษณะขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน